Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Vào hồi 14:30 ngày 06 tháng 6 năm 2018, tại Phòng họp A, Trường Đại học Điện lực, Hội đồng Thẩm định chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (theo quyết định số 700/QĐ-ĐHĐL ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Trường Đại học Điện lực) đã tiến hành thẩm định “Đề án đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa” của khoa Điều khiển và Tự động hóa.

Nội dung chi tiết như sau

Bạn cần hỗ trợ?