Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Khoa Điều khiển và Tự động hóa

Khoa Điều khiển và Tự động hóa xin trân trọng thông báo Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

Quý vị có thể xem tại đây

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

 

C.1. Chuyên ngành Tiễn sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Phần

Nội dung đào tạo

A1

A2

A3

1

 

Học phần bổ sung

0

36 TC (Chương trình thạc sĩ ) 

4 TC (Nhóm 1 và nhóm 3)

8 TC (Nhóm 2)

2

Học phần Tiến sĩ

12 TC

Tiểu luận tổng quan (TLTQ)

2 TC (Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên)

Chuyên đề Tiến sĩ (CĐTS)

4 TC (2 CĐTS)

3

Luận án Tiến sĩ

75 TC

Tổng số tín chỉ toàn khóa

93 TC (đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ)

129 TC (đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ)

 

C.2. Chuyên ngành Thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Mã số học

Tên môn học

 

Số tín chỉ

 

 

Định

Định

phần

 

 

 

 

 

 

 

hướng

hướng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ứng

nghiên

Phần

 

Phần

 

Tổng

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dụng

cứu

chữ

 

số

 

số

 

(tiết)

BT,TH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN, TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Phần kiến thức chung

 

 

 

 

 

 

 

4 TC

4 TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QLTH

501

 

Triết học

2

 

30

 

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QLTA

502

 

Tiếng Anh

2

 

21

 

9

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các học phần bắt buộc

 

 

 

 

 

 

 

14

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kiến thức chung cho cả

 

 

 

 

 

 

 

10 TC

10 TC

 

 

 

 

2 định hướng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐNC

 

503

 

Phương pháp luận nghiên

2

 

20

 

10

x

x

 

 

 

 

cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐCB

 

504

 

Cảm biến  và  xử  lý  tín

2

 

30

 

0

x

x

 

 

 

 

hiệu đo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐTĐ

 

505

 

Tự động truyền động điện

3

 

36

 

9

x

x

 

 

 

 

nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐĐT

 

506

 

Điện tử công suất nâng

3

 

34

 

11

x

x

 

 

 

 

cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b Kiến thức riêng cho 2 định

 

 

 

 

 

 

 

4 TC

6 TC

 

 

hướng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐSC

 

507

 

Hệ thống scada điện lực

2

 

30

 

0

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐBH

 

508

 

Thiết bị và hệ thống đo

2

 

30

 

0

x

 

 

 

 

 

thông minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐTU

 

509

 

Điều khiển tối ưu và thích

3

 

36

 

9

 

x

 

 

 

 

nghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐHM

 

510

 

Hệ mờ và mạng Neural

3

 

36

 

9

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các học phần tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

Chọn

Chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 TC

14 TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐQT

 

511

 

Điều khiển quá trình

2

 

24

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐMT

512

Điều khiển sản xuất tích

 

2

25

 

5

 

 

 

 

 

 

hợp máy tính

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐĐS

513

Điều khiển số nâng cao

 

 

2

23

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐTP

514

Phân tích hệ phi tuyến

 

 

2

22

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐND

515

Nhận dạng hệ thống

 

 

2

22

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐCS

516

Điện tử công suất trong

 

2

30

 

0

 

 

 

 

 

 

HTĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐDA

517

Lập, phân tích và đánh giá

 

2

30

 

0

 

 

 

 

 

 

dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Luận văn tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

8 TC

9 TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3. Chuyên ngành Đại học Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

STC

Lịch trình GD

Phương pháp đánh giá SV

1

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục đại cương

1

1

Thực hành

2

Hóa học

Giáo dục đại cương

2

1

Trắc nghiệm

3

Nhập môn tin học

Giáo dục đại cương

3

1

Thực hành

4

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Giáo dục đại cương

2

1

Tiểu luận

5

Pháp luật đại cương

Giáo dục đại cương

2

1

Trắc nghiệm

6

Toán cao cấp 1

Giáo dục đại cương

2

1

Tự luận

7

Toán cao cấp 2

Giáo dục đại cương

2

1

Tự luận

8

Cơ học kỹ thuật 1

Giáo dục đại cương

2

2

Trắc nghiệm

9

Giáo dục quốc phòng 1

Giáo dục đại cương

3

2

Tự luận

10

Giáo dục quốc phòng 2

Giáo dục đại cương

2

2

Tự luận

11

Giáo dục quốc phòng 3

Giáo dục đại cương

3

2

Tự luận

12

Giáo dục thể chất 2

Giáo dục đại cương

1

2

Thực hành

13

Kinh tế học đại cương

Giáo dục đại cương

2

2

Trắc nghiệm

14

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Giáo dục đại cương

3

2

Tiểu luận

15

Toán cao cấp 3

Giáo dục đại cương

2

2

Tự luận

16

Vật lý

Giáo dục đại cương

3

2

Trắc nghiệm

17

Vẽ kỹ thuật 1

Giáo dục đại cương

2

2

Tự luận

18

Điện tử công nghiệp 1

CSN

2

3

Tự luận

19

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt nam

Giáo dục đại cương

3

3

Tiểu luận

20

Giáo dục thể chất 3

Giáo dục đại cương

1

3

Thực hành

21

Hàm phức và phép biến đổi Laplace

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

22

Kỹ thuật nhiệt 1

Giáo dục đại cương

2

3

Trắc nghiệm

23

Lý thuyết mạch 1

CSN

2

3

Trắc nghiệm

24

Phương pháp tính

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

25

Qui hoạch tuyến tính

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

26

Tiếng Anh 1

Giáo dục đại cương

4

3

Trắc nghiệm

27

An toàn điện và vật liệu điện

CSN

2

4

Trắc nghiệm

28

Điện tử công nghiệp 2

CSN

2

4

Trắc nghiệm

29

Giáo dục thể chất 4

Giáo dục đại cương

1

4

Thực hành

30

Hệ thống cung cấp điện

CSN

3

4

Trắc nghiệm

31

Kỹ thuật đo lường điện

CSN

2

4

Trắc nghiệm

32

Lý thuyết điều khiển tự động 1

CSN

2

4

Trắc nghiệm

33

Máy điện 1

CSN

2

4

Trắc nghiệm

34

Nhập môn tự động hóa và điều khiển

CSN

1

4

Vấn đáp

35

Tiếng Anh 2

Giáo dục đại cương

3

4

Trắc nghiệm

36

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục đại cương

2

4

Tiểu luận

37

Điện tử công suất

CSN

2

5

Trắc nghiệm

38

Điều khiển số

CN

2

5

Tự luận

39

Hệ thống thông tin công nghiệp

CN

2

5

Trắc nghiệm

40

Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế điện CN

CN

2

5

Trắc nghiệm

41

Kỹ thuật chiếu sáng

CN

2

5

Trắc nghiệm

42

Kỹ thuật đo lường các đại lượng không điện

CSN

2

5

Trắc nghiệm

43

Thực tập điện tử công nghiệp

CSN

1

5

Vấn đáp

44

ứng dụng matlab-simulink trong điều khiển

CSN

2

5

Vấn đáp

45

Vi xử lý trong đo lường điều khiển 1

CSN

2

5

Trắc nghiệm

46

Điều khiển các bộ biến đổi

CN

2

6

Tự luận

47

Điều khiển lập trình và PLC + BTD

CSN

3

6

Vấn đáp

48

Thực tập Lắp mạch điện nhị thứ (NT)

CSN

2

6

Vấn đáp

49

Thực tập vi xử lý trong đo lường điều khiển

CSN

2

6

Vấn đáp

50

Tiếng Anh chuyên ngành

CN

2

6

Tự luận

51

Truyền động điện 1

CSN

3

6

Trắc nghiệm

52

Vi xử lý trong đo lường điều khiển 2

CN

2

6

Tự luận

53

Đồ án Điện tử công suất

CSN

1

7

Báo cáo chuyên đề

54

Đồ án Vi xử lý trong đo lường điều khiển

CN

1

7

Báo cáo chuyên đề

55

Hệ thống BMS(*)

CN

2

7

Trắc nghiệm

56

Hệ thống điều khiển bằng thủy lực khí nén*

CN

3

7

Trắc nghiệm

57

Thiết bị điện tử công suất và hệ thống(*)

CN

2

7

Trắc nghiệm

58

Thực tập Lắp đặt Trạm biến áp PP phụ tải (TR)

CSN

1

7

Thực hành

59

Thực tập Mạch điện trên máy công cụ (M3)

CN

1

7

Vấn đáp

60

Trang bị điện 1

CSN

2

7

Tự luận

61

Truyền động điện 2

CN

3

7

Tự luận

62

Tự động hóa thiết bị điện

CN

2

7

Tự luận

63

Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị điện(*)

CN

2

8

Tự luận

64

Điều khiển nhà máy điện*

CN

2

8

Trắc nghiệm

65

Đồ án Tự động hóa thiết bị điện

CN

1

8

Báo cáo chuyên đề

66

Mô hình hoá và Mô phỏng*

CN

2

8

Vấn đáp

67

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

CSN

3

8

Trắc nghiệm

68

Thiết bị đo và điều khiển công nghiệp

CSN

2

8

Tự luận

69

Thực tập PLC, HT ĐK tự động và mạng công nghiệp

CSN

2

8

Vấn đáp

70

Trang bị điện 2

CN

2

8

Tự luận

71

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

 

10

9

Tiểu luận // BC chuyên đề

72

Thực tập tốt nghiệp

 

4

9

Vấn đáp

C.4. Chuyên ngành Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

TC

Lịch trình GD

Phương pháp đánh giá SV

1

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục đại cương

1

1

Thực hành

2

Hóa học

Giáo dục đại cương

2

1

Trắc nghiệm

3

Nhập môn tin học

Giáo dục đại cương

3

1

Thực hành

4

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Giáo dục đại cương

2

1

Tiểu luận

5

Pháp luật đại cương

Giáo dục đại cương

2

1

Trắc nghiệm

6

Toán cao cấp 1

Giáo dục đại cương

2

1

Tự luận

7

Toán cao cấp 2

Giáo dục đại cương

2

1

Tự luận

8

Cơ học kỹ thuật 1

Giáo dục đại cương

2

2

Trắc nghiệm

9

Giáo dục quốc phòng 1

Giáo dục đại cương

3

2

Tự luận

10

Giáo dục quốc phòng 2

Giáo dục đại cương

2

2

Tự luận

11

Giáo dục quốc phòng 3

Giáo dục đại cương

3

2

Tự luận

12

Giáo dục thể chất 2

Giáo dục đại cương

1

2

Thực hành

13

Kinh tế học đại cương

Giáo dục đại cương

2

2

Trắc nghiệm

14

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Giáo dục đại cương

3

2

Tiểu luận

15

Toán cao cấp 3

Giáo dục đại cương

2

2

Tự luận

16

Vật lý

Giáo dục đại cương

3

2

Trắc nghiệm

17

Vẽ kỹ thuật 1

Giáo dục đại cương

2

2

Tự luận

18

Điện tử công nghiệp 1

CSN

2

3

Tự luận

19

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt nam

Giáo dục đại cương

3

3

Tiểu luận

20

Giáo dục thể chất 3

Giáo dục đại cương

1

3

Thực hành

21

Hàm phức và phép biến đổi Laplace

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

22

Kỹ thuật nhiệt 1

Giáo dục đại cương

2

3

Trắc nghiệm

23

Lý thuyết mạch 1

CSN

2

3

Trắc nghiệm

24

Phương pháp tính

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

25

Qui hoạch tuyến tính

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

26

Thực tập Nguội cơ bản (N1)

CSN

1

3

Thực hành

27

Tiếng Anh 1

Giáo dục đại cương

4

3

Trắc nghiệm

28

An toàn điện và vật liệu điện

CSN

2

4

Trắc nghiệm

29

Điện tử công nghiệp 2

CSN

2

4

Trắc nghiệm

30

Giáo dục thể chất 4

Giáo dục đại cương

1

4

Thực hành

31

Hệ thống cung cấp điện

CSN

3

4

Trắc nghiệm

32

Kỹ thuật đo lường điện

CSN

2

4

Trắc nghiệm

33

Lý thuyết điều khiển tự động 1

CSN

2

4

Trắc nghiệm

34

Máy điện 1

CSN

2

4

Trắc nghiệm

35

Nhập môn tự động hóa và điều khiển

CSN

1

4

Vấn đáp

36

Tiếng Anh 2

Giáo dục đại cương

3

4

Trắc nghiệm

37

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục đại cương

2

4

Tiểu luận

38

Điện tử công suất

CSN

2

5

Trắc nghiệm

39

Hệ thống thông tin công nghiệp

CSN

2

5

Trắc nghiệm

40

Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế điện CN

CN

2

5

Trắc nghiệm

41

Kỹ thuật đo lường các đại lượng không điện

CSN

2

5

Trắc nghiệm

42

Lý thuyết điều khiển tự động 2

CN

2

5

Tự luận

43

Thực tập điện tử công nghiệp

CSN

1

5

Vấn đáp

44

Thực tập Lắp mạch điện nhị thứ (NT)

CSN

2

5

Vấn đáp

45

ứng dụng matlab-simulink trong điều khiển

CSN

2

5

Vấn đáp

46

Vi xử lý trong đo lường điều khiển 1

CSN

2

5

Trắc nghiệm

47

Các hệ thống giám sát môi trường công nghiệp*

CN

2

6

Tự luận

48

Điều khiển các bộ biến đổi

CN

2

6

Tự luận

49

Điều khiển Logic và PLC 1

CSN

2

6

Trắc nghiệm

50

Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1)

CSN

2

6

Thực hành

51

Thực tập vi xử lý trong đo lường điều khiển

CN

2

6

Vấn đáp

52

Tiếng Anh chuyên ngành

CN

2

6

Tự luận

53

Truyền động điện 1

CSN

3

6

Trắc nghiệm

54

Vi xử lý trong đo lường điều khiển 2

CN

2

6

Tự luận

55

Điều khiển Logic và PLC 2

CN

2

7

Tự luận

56

Đồ án Điện tử công suất

CSN

1

7

Báo cáo chuyên đề

57

Đồ án Vi xử lý trong đo lường điều khiển

CN

1

7

Báo cáo chuyên đề

58

Hệ thống BMS(*)

CN

2

7

Trắc nghiệm

59

Hệ thống điều khiển bằng thủy lực khí nén*

CN

3

7

Trắc nghiệm

60

Rôbốt công nghiệp và CNC

CN

2

7

Tự luận

61

Thực tập Mạch điện trên máy công cụ (M3)

CN

1

7

Vấn đáp

62

Trang bị điện 1

CSN

2

7

Tự luận

63

Truyền động điện 2

CN

3

7

Tự luận

64

Tự động hóa thiết bị điện

CN

2

7

Tự luận

65

Điều khiển nhà máy điện*

CN

2

8

Trắc nghiệm

66

Điểu khiển tối ưu và thích nghi*

CN

2

8

Tự luận

67

Đồ án truyền động điện

CN

1

8

Báo cáo chuyên đề

68

Hệ DCS và SCADA*

CN

2

8

Trắc nghiệm

69

Mô hình hoá và Mô phỏng*

CN

2

8

Vấn đáp

70

Thiết bị đo và điều khiển công nghiệp

CSN

2

8

Tự luận

71

Thực tập PLC, HT ĐK tự động và mạng công nghiệp

CSN

2

8

Vấn đáp

72

Trang bị điện 2

CN

2

8

Tự luận

73

Tự động hóa quá trình công nghệ

CN

2

8

Trắc nghiệm

74

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

 

10

9

Tiểu luận // BC chuyên đề

75

Thực tập tốt nghiệp

 

4

9

Vấn đáp

C.5. Chuyên ngành Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển, Chất lượng cao (CLC)

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

TC

Lịch trình GD

Phương pháp đánh giá SV

1

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục đại cương

1

1

Tự luận

2

Nhập môn tin học

Giáo dục đại cương

3

1

Tự luận

3

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1

Giáo dục đại cương

2

1

Tiểu luận

4

Tiếng Anh 1

Giáo dục đại cương

5

1

Tự luận

5

Tiếng Anh 2

Giáo dục đại cương

5

1

Tự luận

6

Toán cao cấp 1

Giáo dục đại cương

2

1

Tự luận

7

Toán cao cấp 2

Giáo dục đại cương

2

1

Tự luận

8

Giáo dục quốc phòng 1

Giáo dục đại cương

3

2

Tự luận

9

Giáo dục quốc phòng 2

Giáo dục đại cương

2

2

Tự luận

10

Giáo dục quốc phòng 3

Giáo dục đại cương

3

2

Tự luận

11

Giáo dục thể chất 2

Giáo dục đại cương

1

2

Tự luận

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2

Giáo dục đại cương

3

2

Tiểu luận

13

Pháp luật đại cương

Giáo dục đại cương

2

2

Trắc nghiệm

14

Tiếng Anh 3

Giáo dục đại cương

5

2

Tự luận

15

Tiếng Anh 4

Giáo dục đại cương

5

2

Tự luận

16

Toán cao cấp 3

Giáo dục đại cương

2

2

Tự luận

17

Vật lý

Giáo dục đại cương

3

2

Tự luận

18

Cơ học kỹ thuật 1

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

19

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt nam

Giáo dục đại cương

3

3

Tiểu luận

20

Electrical Circuit 1 - Lý thuyết mạch 1

CSN

2

3

Trắc nghiệm

21

Giáo dục thể chất 3

Giáo dục đại cương

1

3

Tự luận

22

Hàm phức và phép biến đổi Laplace

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

23

Hóa học

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

24

Industry Eletronic 1 - Điện tử công nghiệp 1

CSN

2

3

Tự luận

25

Kinh tế học đại cương

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

26

Kỹ thuật nhiệt 1

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

27

Vẽ kỹ thuật 1

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

28

Xác suất thống kê

Giáo dục đại cương

2

3

Tự luận

29

An toàn điện và vật liệu điện

CSN

2

4

Trắc nghiệm

30

Control theory 1 - Lý thuyết điều khiển tự động 1

CSN

2

4

Trắc nghiệm

31

Điện tử công nghiệp 2

CSN

2

4

Trắc nghiệm

32

Giáo dục thể chất 4

Giáo dục đại cương

1

4

Thực hành

33

Hệ thống cung cấp điện

CSN

3

4

Trắc nghiệm

34

Kỹ năng mềm

Giáo dục đại cương

2

4

Vấn đáp

35

Kỹ thuật đo lường điện

CSN

2

4

Trắc nghiệm

36

Máy điện 1

CSN

2

4

Trắc nghiệm

37

Nhập môn tự động hóa và điều khiển

CSN

1

4

Vấn đáp

38

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục đại cương

2

4

Tiểu luận

39

Applications of Matlab-Simulink in control systems - ứng dụng matlab-simulink trong điều khiển

CSN

2

5

Tự luận

40

Hệ thống thông tin công nghiệp

CN

2

5

Trắc nghiệm

41

Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế điện CN

CN

2

5

Trắc nghiệm

42

Kỹ thuật đo lường các đại lượng không điện

CSN

2

5

Trắc nghiệm

43

Lý thuyết điều khiển tự động 2

CN

2

5

Tự luận

44

Power electronics - Điện tử công suất

CSN

2

5

Trắc nghiệm

45

Thiết kế hệ thống điều khiển

CN

2

5

Tự luận

46

Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1)

CSN

2

5

Thực hành

47

Vi xử lý trong đo lường điều khiển 1

CSN

2

5

Trắc nghiệm

48

Chuyên đề Đo lường

CN

1

6

Vấn đáp

49

Điều khiển các bộ biến đổi

CN

2

6

Tự luận

50

Electric drive 1 - Truyền động điện 1

CSN

3

6

Trắc nghiệm

51

Hệ thống năng lượng tái tạo

CN

2

6

Trắc nghiệm

52

Kiến trúc máy tính

CSN

2

6

Trắc nghiệm

53

Logic control and PLC1 - Điều khiển Logic và PLC 1

CSN

2

6

Trắc nghiệm

54

Thiết kế hệ thống tự động hóa

CN

2

6

Tự luận

55

Tiếng Anh chuyên ngành

CN

2

6

Tự luận

56

Vi xử lý trong đo lường điều khiển 2

CN

2

6

Tự luận

57

Công nghệ FPGA và ngôn ngữ VHDL

CN

2

7

Tự luận

58

Đồ án Vi xử lý trong đo lường điều khiển

CN

1

7

Báo cáo chuyên đề

59

Hydraulic and pneumatic control system - Hệ thống điều khiển bằng thủy lực khí nén*

CN

3

7

Tự luận

60

Logic control and PLC2 - Điều khiển Logic và PLC 2

CN

2

7

Tự luận

61

Power electronics project - Đồ án Điện tử công suất

CN

1

7

Báo cáo chuyên đề

62

Rôbốt công nghiệp và CNC

CN

2

7

Tự luận

63

Trang bị điện 1

CSN

2

7

Tự luận

64

Truyền động điện 2

CN

3

7

Tự luận

65

Chuyên đề Điều khiển

CN

1

8

Vấn đáp

66

Chuyên đề Tự động hóa

CN

1

8

Vấn đáp

67

Control systems of electric power plant - Điều khiển nhà máy điện*

CN

2

8

Trắc nghiệm

68

Điểu khiển tối ưu và thích nghi*

CN

2

8

Tự luận

69

Electric drive project - Đồ án truyền động điện

CN

1

8

Báo cáo chuyên đề

70

Hệ DCS và SCADA*

CN

2

8

Trắc nghiệm

71

Introduction to modeling and simulation - Mô hình hoá và Mô phỏng*

CN

2

8

Vấn đáp

72

Thiết bị đo và điều khiển công nghiệp

CSN

2

8

Tự luận

73

Thực tập PLC, HT ĐK tự động và mạng công nghiệp

CSN

2

8

Vấn đáp

74

Trang bị điện 2

CN

2

8

Tự luận

75

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

 

10

9

Tiểu luận // BC chuyên đề

76

Thực tập tốt nghiệp

 

4

9

Vấn đáp

C.6. Chuyên ngành Tin học trong Điều khiển & Tự động hóa

TT

MMH

Tên môn học

Khoa QL

TC

TS

LT

BT

TN

DA

Năm thứ

HK

1

8210015

Giáo dục thể chất 1

TC&GDQP

 

 

1

0

0

0

0

0

1

1

2

8210009

Hóa học

KHCB

2

30

20

5

0

0

1

1

3

8203001

Nhập môn tin học

CNTT

3

45

30

5

10

0

1

1

4

8211001

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

KHCT

3

45

45

0

0

0

1

1

5

8211005

Pháp luật đại cương

KHCT

2

30

27

0

0

0

1

1

6

8210001

Toán cao cấp 1

KHCB

2

30

20

5

0

0

1

1

7

8210002

Toán cao cấp 2

KHCB

2

30

20

5

0

0

1

1

8

8210010

Vật lý

KHCB

3

45

30

10

0

0

1

1

9

8204305

Nhập môn tự động hóa và điều khiển

ĐK&TĐH

1

15

15

0

0

0

1

2

10

8206001

Cơ học kỹ thuật 1

CNCK

2

30

30

0

0

0

1

2

11

8210020

Giáo dục quốc phòng 1

TC&GDQP

3

0

0

0

0

0

1

2

12

8210021

Giáo dục quốc phòng 2

TC&GDQP

2

0

0

0

0

0

1

2

13

8210022

Giáo dục quốc phòng 3

TC&GDQP

3

0

0

0

0

0

1

2

14

8210016

Giáo dục thể chất 2

KHCB

1

0

0

0

0

0

1

2

15

8202004

Kinh tế học đại cương

QLNL

2

30

18

12

0

0

1

2

16

8211002

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

KHCT

2

30

30

0

0

0

1

2

17

8210003

Toán cao cấp 3

KHCB

2

30

20

5

0

0

1

2

18

8206003

Vẽ kỹ thuật 1

CK&ĐL

2

30

30

0

0

0

1

2

19

8210007

Hàm phức và phép biến đổi Laplace

KHCB

2

30

20

5

0

0

1

2

20

003926

Chủ nghĩa xã hội khoa học

KHCT

2

30

30

0

0

0

2

1

21

8210011

Tiếng Anh 1

KHCB

4

60

40

10

0

0

2

1

22

8204001

Điện tử công nghiệp 1

ĐK&TĐH

2

30

24

6

0

0

2

1

23

8210017

Giáo dục thể chất 3

KHCB

1

0

0

0

0

0

2

1

24

8209023

Kỹ thuật nhiệt 1

CNNL

2

30

25

5

0

0

2

1

25

8201014

Lý thuyết mạch 1

KTĐ

2

30

20

5

10

0

2

1

26

 

Toán rời rạc

CNTT

2

30

 

 

 

 

2

1

27

 

Kỹ năng mềm

KHCT

2

30

 

 

 

 

2

1

28

8211003

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt nam

KHCT

2

30

30

0

0

0

2

2

29

8210012

Tiếng Anh 2

KHCB

3

45

30

10

0

0

2

2

30

8204002

Điện tử công nghiệp 2

ĐK&TĐH

2

30

24

6

0

0

2

2

31

8210018

Giáo dục thể chất 4

KHCB

1

0

0

0

0

0

2

2

32

8204019

Kỹ thuật đo lường điện

ĐK&TĐH

2

30

21

6

3

0

2

2

33

8204021

Lý thuyết điều khiển tự động 1

ĐK&TĐH

2

30

21

6

3

0

2

2

34

8204017

Kỹ thuật đo lường các đại lượng không điện

ĐK&TĐH

2

30

21

6

3

0

2

2

35

 

Công nghệ phần mềm

CNTT

2

30

 

 

 

 

2

2

36

 

Kiến trúc máy tính

CNTT

1

30

 

 

 

 

2

2

37

8211004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

KHCT

2

30

30

0

0

0

3

1

38

 

 

ĐK&TĐH

2

30

21

6

3

0

3

1

39

8204304

Ứng dụng matlab-simulink trong điều khiển

ĐK&TĐH

2

30

30

0

0

0

3

1

40

8204003

Điện tử công suất

ĐK&TĐH

2

30

21

6

3

0

3

1

41

8204039

Vi điều khiển 1

ĐK&TĐH

2

30

21

6

3

0

3

1

42

 

Chuyên đề IOT

ĐK&TĐH

2

30

30

0

0

0

3

1

43

8204013

Hệ thống thông tin công nghiệp

ĐK&TĐH

2

30

21

6

3

0

3

1

44

8202019

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

QLCN-NL

3

45

39

9

0

0

3

1

 

 

Lập trình Python

ĐK&TĐH

2

30

 

 

 

 

3

1

45

 

Hệ thống thời gian thực*

ĐK&TĐH

2

30

24

6

0

0

3

1

46

8204040

Vi điều khiển 2

ĐK&TĐH

2

30

24

3

3

0

3

2

47

8204306

Thực tập vi điều khiển

ĐK&TĐH

2

30

0

0

30

0

3

2

48

8204073

Điều khiển lập trình và PLC + BTD

ĐK&TĐH

3

45

27

0

3

0

3

2

49

8204026

Tiếng Anh chuyên ngành

ĐK&TĐH

2

30

24

6

0

0

3

2

50

8204029

Truyền động điện 1

ĐK&TĐH

3

45

33

9

3

0

3

2

51

 

Công nghệ FPGA/VHDL

ĐK&TĐH

2

30

 

 

 

 

3

2

52

8204012

Hệ thống điều khiển bằng thủy lực khí nén*

ĐK&TĐH

3

45

36

9

0

0

3

2

53

 

Thống kê và phân tích dữ liệu

ĐK&TĐH

2

30

 

 

 

 

3

2

54

 

Thực tập nhận thức

ĐK&TĐH

2

60

0

0

0

60

4

1

55

8204052

Đồ án Vi điều khiển

ĐK&TĐH

1

60

0

0

0

60

4

1

56

 

Thiết kế hệ thống nhúng

ĐK&TĐH

2

30

 

 

 

 

4

1

57

 

Mạng cảm biến không dây

ĐK&TĐH

2

 

 

 

 

 

4

1

58

 

Mô hình hóa các hệ thống rời rạc

ĐK&TĐH

2

30

21

6

3

0

4

1

59

 

Trí tuệ nhân tạo trong tự động hóa (AI)

ĐK&TĐH

2

 

 

 

 

 

4

1

60

 

Đồ án lập trình ứng dụng tự động hóa

ĐK&TĐH

1

60

0

0

0

60

4

1

61

 

Thiết kế hệ thống tự động hóa

ĐK&TĐH

2

30

 

 

 

 

4

1

62

 

Điều khiển mờ và mạng noron

ĐK&TĐH

2

30

 

 

 

 

 

 

63

8204024

Rôbốt công nghiệp và CNC

ĐK&TĐH

2

30

24

6

0

0

4

1

64

 

Hệ thống năng lượng tái tạo

ĐK&TĐH

2

30

24

6

0

0

4

1

65

 

Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

CNTT

2

30

0

0

0

0

4

1

66

 

Thiết kế hệ điều khiển hướng đối tượng

ĐK&TĐH

2

30

24

6

0

0

4

1

67

 

Xử lý tín hiệu

ĐK&TĐH

2

30

24

6

0

0

4

2

68

8204307

Đồ án Tự động hóa thiết bị điện

ĐK&TĐH

1

60

0

0

0

60

4

2

69

 

Đồ án thiết kế hệ thống nhúng

ĐK&TĐH

1

60

0

0

0

60

4

2

70

8204011

Hệ DCS và SCADA

ĐK&TĐH

2

30

24

6

0

0

4

2

71

 

Thực hành mạng công nghiệp

ĐK&TĐH

2

60

0

0

60

0

4

2

72

 

Đồ án thiết kế hệ thống tự động hóa

ĐK&TĐH

1

60

0

0

0

60

4

2

73

 

Quản lý dự án (*)

KT&QL

2

30

21

6

3

0

4

2

74

8204054

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

ĐK&TĐH

10

0

0

0

0

480

5

1

75

8204053

Thực tập tốt nghiệp

ĐK&TĐH

4

0

0

0

0

240

5

1

C.7. Chuyên ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

 

TT


 quy ước


 MH

Khoa QL

Tên môn học, mô đun

Thời gian
ĐT

TC

Thời gian
của mh, mđ (giờ)

 

Năm

Kỳ

Tổng số

LT

TH

 

I

Các môn học chung

 

 

 19

315

170

145

 

1

MH 01

5311001

11

Chính trị

1

1

3

45

45

 

 

2

MH 02

5310005

11

Pháp luật

1

1

2

30

30

 

 

3

MH 03

5310015

10

Giáo dục thể chất

1

1

2

60

5

55

 

4

MH 04

5310020

90

Giáo dục quốc phòng

1

1

5

75

15

60

 

5

MH 05

5303001

03

Tin học

1

1

3

45

15

30

 

6

MH 06

5310011

10

Tiếng Anh 1

1

1

4

60

60

 

 

II

Các môn học chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Môn học cơ sở

 

 

12 

180

174

6

 

1

MH 07

 

KTĐ

Lý thuyết mạch 1

1

2

2

30

30

 

 

2

MH 08

 

KTĐ

Máy điện 1

1

2

2

30

30

 

 

3

MH 09

 

ĐK&TĐH

Thiết bị điện

1

2

2

30

30

 

 

4

MH 10

 

ĐK&TĐH

Điện tử công nghiệp

1

2

2

30

27

3

 

5

MH 11

 

ĐK&TĐH

Kỹ thuật đo lường điện

1

2

2

30

27

3

 

6

MH 12

 

KTĐ

Kỹ thuật an toàn

1

2

2

30

30

 

 

II.2

Môn học chuyên môn

 

 

 20

300

179

21

 

1

MH 13

 

ĐK&TĐH

Điện tử công suất

2

1

2

30

27

3

 

2

MH 14

 

ĐK&TĐH

Cơ sở truyền động điện

2

2

3

45

42

3

 

3

MH 15

 

ĐK&TĐH

Trang bị điện 1

2

2

2

30

30

 

 

4

MH 16

 

ĐK&TĐH

PLC cơ bản

2

1

2

30

27

3

 

5

MH 17

 

KTĐ

Hệ thống phân phối và truyền tải điện năng

2

1

2

30

27

3

 

6

MH 18

 

ĐK&TĐH

Thiết bị điều khiển thủy lực khí nén

2

1

2

30

27

3

 

7

MH 19

 

ĐK&TĐH

Vi điều khiển và ứng dụng

2

2

3

45

42

3

 

8

MH 20

 

ĐK&TĐH

Hệ thống BMS

2

2

2

30

27

3

 

9

MH 21

 

ĐK&TĐH

Thiết bị đo và điều khiển công nghiệp

2

2

2

30

30

 

 

II.3

Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn)

 

 

2

30

27

3

 

1

MH 22

 

ĐK&TĐH

Tự động hóa quá trình công nghệ

2

2

2

30

30

 

 

2

MH 23

 

ĐK&TĐH

Thiết kế hệ thống chiếu sáng

2

2

2

30

27

3

 

3

MH 24

 

ĐK&TĐH

Tiếng Anh chuyên ngành (*)

2

1

2

30

30

 

 

III

Các Mô đun chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

III.1

Mô đun cơ sở

 

 

90

 

90

 

1

MĐ 01

 

ĐK&TĐH

Thực tập điện tử công nghiệp

2

1

1

30

 

30

 

2

MĐ 02

 

ĐK&TĐH

Thực tập điện cơ bản

1

2

1

30

 

30

 

3

MĐ 03

 

XTH

Thực tập gia công trên máy cắt gọt

1

2

1

30

 

30

 

III.2

Mô đun chuyên môn

 

 

 5

75

 

75

 

1

MĐ 04

 

ĐK&TĐH

Thực tập lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành hệ truyền động điện

2

2

1

15

 

15

 

2

MĐ 05

 

ĐK&TĐH

Thực tập PLC & mạng truyền thông công nghiệp

2

2

1

15

 

15

 

3

MĐ 06

 

ĐK&TĐH

Thực tập thiết kế, lắp đặt tủ điều khiển

2

1

1

15

 

15

 

4

MĐ 07

 

ĐK&TĐH

Thực tập ứng dụng vi điều khiển

2

2

1

15

 

15

 

5

MĐ 08

 

ĐK&TĐH

Thực tập mạch điện tử công suất

2

2

1

15

 

15

 

IV

Thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

 

 

 6

180

 

180

 

1

MĐ 09

 

ĐK&TĐH

Thực tập tốt nghiệp

3

1

4

180

 

180

 

2

MĐ 10

 

ĐK&TĐH

Thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp nghề

3

1

1

 

 

 

 

3

MĐ 11

 

ĐK&TĐH

Thi tốt nghiệp môn thực hành nghề

3

1

1

 

 

 

 

 

Tổng cộng khối kiến thức toàn khóa

 

 

60 TC

1170

550

520

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Trịnh Văn Toàn

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019

hiệu trưởng

 

 

 

 

Trương Huy Hoàng

 

                           

 

Bạn cần hỗ trợ?