Cơ cấu tổ chức

1. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA, BỘ MÔN, GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Stt

 Họ và tên

 Học hàm/Học vị

 Chức vụ

1

Trương Nam Hưng

Tiến sĩ

Bí thư Chi bộ, Phụ trách khoa

2

Nguyễn Ngọc Khoát

Tiến sĩ

Giảng viên

3

Võ Quang Vinh

Tiến sĩ

Giảng viên

4

Trịnh Khánh Ly

Tiến sĩ

Giảng viên

5

Mai Hoàng Công Minh

Tiến sĩ

Giảng viên

6

Phạm Thị Hương Sen

Tiến sĩ

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Điệp

Tiến sĩ

Giảng viên

8

Đàm Khắc Nhân

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Lê Kim Chung

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Lê Quốc Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên

11

Phan Xuân Minh

Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

12

Lê Bá Dũng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

13

Nguyễn Văn Liễn

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

14

Nguyễn Duy Trung

Tiến sĩ

Giảng viên

15 Nguyễn Tùng Linh Tiến sĩ Giảng viên

16

Phạm Thị Thùy Linh

Tiến sĩ

Giảng viên

17

Võ Huy Hoàn

Tiến sĩ

Giảng viên

18

Chu Đức Toàn

Tiến sĩ

Giảng viên

19

Đoàn Thị Hương Giang

Tiến sĩ

Giảng viên

20

Bùi Thị Duyên 

Tiến sĩ

Giảng viên

21

Nguyễn Tiến Dũng

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

22

Nguyễn Anh Hoa

Thạc sĩ

Giảng viên

23

Phạm Thị Thu Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

24

Nguyễn Khánh Hưng

NCS nước ngoài (Du học)

Giảng viên

25

Lê Thị Vân Anh

NCS nước ngoài (Du học)

Giảng viên

26

Đoàn Diễm Vương

Nghiên cứu sinh 

Giảng viên

27

Trần Quốc Hoàn

Thạc sĩ

Giảng viên

28

Đàm Xuân Đông

Thạc sĩ

Giảng viên

29

Phạm Duy Tân

Tiến sĩ

Giảng viên

30

Nguyễn Quang Hoan

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

31 Lê Trần Thắng Tiến sĩ Giảng viên
32 Triệu Việt Phương Tiến sĩ Giảng viên
33 Võ Minh Chính Phó giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên
34 Vũ Quốc Huy Tiến sĩ Giảng viên
35 Nguyễn Đức Quang Tiến sĩ Giảng viên
36 Trần Thị Vân Anh Tiến sĩ Giảng viên
37 Nguyễn Văn Quân Tiến sĩ Giảng viên
38 Phạm Văn Bạch Ngọc Tiến sĩ Giảng viên
39 Nguyễn Xuân Phúc Tiến sĩ Giảng viên
40 Lê Tuấn Anh Tiến sĩ Giảng viên
41 Lê Văn Tuấn Tiến sĩ Giảng viên
       

3.  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG VÀ CỘNG TÁC VIÊN

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

ThS. Trần Văn Thường

Đại học Điện lực

2

TS. Đỗ Mạnh Cường

Đại học Bách Khoa Hà Nội

3

TS. Nguyễn Hồng Thái

Đại học Bách Khoa Hà Nội

4

PGS.TS Lê Văn Doanh

Đại học Bách Khoa Hà Nội

5

PGS. TS Thái Quang Vinh

Viện Công nghệ thông tin

6

TS. Nguyễn Thế Truyện

Viện Điện tử và Tự động hóa

7

TS. Lưu Hồng Việt

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bạn cần hỗ trợ?