Cơ cấu tổ chức

1. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA, BỘ MÔN, GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Stt

 Họ và tên

 Học hàm/Học vị

 Chức vụ

Ban chủ nhiệm khoa

1

Trương Nam Hưng

Tiến sĩ

Bí thư Chi bộ, Phụ trách khoa

Bộ môn Kỹ thuật Điều khiển

1

Nguyễn Ngọc Khoát

Tiến sĩ

Phụ trách bộ môn

2

Võ Quang Vinh

Tiến sĩ

Giảng viên

3

Trịnh Khánh Ly

Tiến sĩ

Giảng viên

4

Mai Hoàng Công Minh

Tiến sĩ

Giảng viên

5

Phạm Thị Hương Sen

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Điệp

Tiến sĩ

Giảng viên

7

Đàm Khắc Nhân

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Lê Kim Chung

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Lê Quốc Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Phan Xuân Minh

Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

11

Lê Bá Dũng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

12

Nguyễn Văn Liễn

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

13

Nguyễn Duy Trung

Tiến sĩ

Giảng viên

14 Nguyễn Tùng Linh Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Đo lường

1

Phạm Thị Thùy Linh

Tiến sĩ

Phụ trách bộ môn

2

Võ Huy Hoàn

Tiến sĩ

Giảng viên

3

Chu Đức Toàn

Tiến sĩ

Giảng viên

4

Đoàn Thị Hương Giang

Tiến sĩ

Giảng viên

5

Bùi Thị Duyên 

Tiến sĩ

Giảng viên

6

Nguyễn Tiến Dũng

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

7

Nguyễn Anh Hoa

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Phạm Thị Thu Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Nguyễn Khánh Hưng

NCS nước ngoài (Du học)

Giảng viên

10

Lê Thị Vân Anh

NCS nước ngoài (Du học)

Giảng viên

11

Đoàn Diễm Vương

Nghiên cứu sinh 

Giảng viên

12

Trần Quốc Hoàn

Thạc sĩ

Giảng viên

13

Đàm Xuân Đông

Thạc sĩ

Giảng viên

14

Võ Quang Lạp

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

15

Phạm Duy Tân

Tiến sĩ

Giảng viên

16

Nguyễn Quang Hoan

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Giáo vụ khoa

1

Bùi Thị Thúy

Đại học

Giáo vụ khoa

3.  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG VÀ CỘNG TÁC VIÊN

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

ThS. Trần Văn Thường

Đại học Điện lực

2

TS. Đỗ Mạnh Cường

Đại học Bách Khoa Hà Nội

3

TS. Nguyễn Hồng Thái

Đại học Bách Khoa Hà Nội

4

PGS.TS Lê Văn Doanh

Đại học Bách Khoa Hà Nội

5

PGS. TS Thái Quang Vinh

Viện Công nghệ thông tin

6

TS. Nguyễn Thế Truyện

Viện Điện tử và Tự động hóa

7

TS. Lưu Hồng Việt

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bạn cần hỗ trợ?