Hội đồng khoa học

           Danh sách Hội đồng khoa học Khoa Điều khiển và Tự động hóa thuộc Trường Đại học Điện Lực 

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Đơn vị

1

Nguyễn Ngọc Trung

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

2

Chu Đức Toàn

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

3

Trịnh Khánh Ly

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

4

Nguyễn Ngọc Khoát

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

5

Phạm Thị Thùy Linh

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

6

Mai Hoàng Công Minh

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

7

Võ Quang Vinh

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

8

Nguyễn Văn Liễn

PGS.TS

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

9

Võ Quang Lạp

PGS.TS

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

10

Nguyễn Quang Hoan

PGS.TS

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

11

Lê Bá Dũng

PGS.TS

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

12

Phan Xuân Minh

Giáo sư

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

13

Phạm Duy Tân

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

 


 

Bạn cần hỗ trợ?