Hội đồng khoa học

           Danh sách hội đồng khoa Điều khiển và Tự động hóa (Nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Trường Đại học Điện Lực (Ban hành theo quyết định số 271QĐ-ĐHDL ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện Lực)

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Đơn vị

1

Vũ Duy Thuận

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

2

Chu Đức Toàn

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

3

Trịnh Khánh Ly

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

4

Nguyễn Ngọc Khoát

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

5

Phạm Thị Thùy Linh

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

6

Mai Hoàng Công Minh

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

7

Võ Quang Vinh

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

8

Nguyễn Văn Liễn

PGS.TS

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

9

Võ Quang Lạp

PGS.TS

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

10

Nguyễn Quang Hoan

PGS.TS

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

11

Lê Bá Dũng

PGS.TS

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

12

Phan Xuân Minh

Giáo sư

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

13

Phạm Duy Tân

Tiến sĩ

ĐK&TĐH – Trường Đại học Điện Lực

Quyết định thành lập Hội đồng khoa Điều khiển và Tự động hóa Trường Đại học Điện Lực      (Xem tại đây)

Bạn cần hỗ trợ?