Số công bố khoa học của Khoa ĐK & TĐH trên các tạp chí khoa học giai đoạn 2015 - 2020

 

Thể loại

Số lượng

Năm

 2015 - 2016

Năm

 2016 - 2017

Năm

2017 - 2018

Năm

2018 - 2019

Năm

2019 - 2020

Tổng

Tạp chí ISI, SCOPUS,…

3

4

3

 

7

 

Tạp chí/Hội thảo quốc tế khác

6

2

8

 

6

 

Tạp chí/Hội thảo trong nước

12

6

9

 

28

 

Tổng

21

12

18

 

41

 

                                                                                                            

 

Bạn cần hỗ trợ?