Công khai thông tin chất lượng đào tạo của Khoa Điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Điện lực

Thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Khoa ĐK&TĐH thực hiện công khai các báo cáo như sau:

1. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm 2019 - 2020 (Chi tiết xem tại đây)

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm 2020 - 2021 (Chi tiết xem tại đây)

3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm 2021 - 2022 (Chi tiết xem tại đây) kế hoạch

 

Bạn cần hỗ trợ?