Tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (Mã số: 9520216) nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ cao các lĩnh vực thuộc về Điều khiển - Tự động hóa, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành và liên ngành. Đồng thời có đủ năng lực tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Quyết định: Mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa download tại đây

Quyết định: Ban hành chuẩn đầu ra trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa download tại đây

Quyết định: Ban hành chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa download tại đây

Bạn cần hỗ trợ?