Đại học

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH  KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

           - Mã ngành: 7510303
           - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
           - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
          * Hệ đào tạo chất lượng cao: Công nghệ tự động
          * Hệ đào tạo đại trà (3 chuyên ngành)
                          1. Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển                                                        (Xem chi tiết tại đây)
                          2. Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp                            (Xem chi tiết tại đây)

                          3. Tin học trong Điều khiển và tự động hóa                                                    (Xem chi tiết tại đây)

 

Bạn cần hỗ trợ?