Số nhiệm vụ KH & CN các cấp của Khoa ĐK & TĐH đã triển khai giai đoạn 2015 - 2020

 

Loại nhiệm vụ

Số lượng

Năm

 2015 - 2016

Năm

 2016 - 2017

Năm

2017 - 2018

Năm

2018 - 2019

Năm

2019 - 2020

Tổng

Bằng sáng chế độc quyền         1  

Cấp Bộ

 

1

 

 

1

 

Cấp Tập đoàn EVN

 

 

1

 

 

 

Cấp Trường

3

 

 

 

 

 

Tổng

3

1

1

 

2

 

Bạn cần hỗ trợ?