DANH SÁCH SINH VIÊN THEO HỘI ĐỒNG VÀ PHÒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 11

Khoa Điều khiển và Tự động hóa thông báo tới các sinh viên khóa D11 chính quy và các sinh viên hệ Liên thông danh sách Hội đồng và phòng chấm đồ ấn tốt nghiệp, được tổ chức bắt đầu từ 8h ngày 21 tháng 01 năm 2021. Đề nghị các em sinh viên đến đúng giờ để có thể chuẩn bị tốt cho buổi lễ bảo vệ

Các em có thể tra cứu danh sách địa điểm phòng chấm đồ án tốt nghiệp tại đây

hoặc kích vào đường dẫn sau :

Danh sách phòng chấm đồ án tốt nghiệp các hội đồng

Bạn cần hỗ trợ?